หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.deelung.go.th
ดีลังน่าอยู่ ดูสะอาดงามตา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามวิถีแห่งความพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.ดีลัง
ศูนย์รวมใจชาวบ้าน
ตำบลดีลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตำบลดีลัง
อาชีพเลี้ยงโคนมในเขต
ตำบลดีลัง
สำนักงานเทศบาลตำบล
ดีลัง
1
2
3
4
5
 
 
   
ติดต่อ
ทต.
036-436-100
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.deelung.go.th
 
  เทศบาลตำบลดีลัง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และพัฒนาตำบลให้ดีขึ้นต่อไป
นายสมชาย ตุ้มดีลัง
  นายกเทศมนตรีตำบลดีลัง  
 
HOT
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดีลัง จังหวัดลพบุรี ติดต่อสอบถามโทร. 036-436-079 ขอบคุณค่ะ
 
 

กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 

กิจการสภา
COUNCIL

วีดิทัศน์
VIDEO
 
 
 
 
ข่าวสารในตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ติดตั้งป้ายชื่อซอยถนนในเขตเทศบาลตำบลดีลัง [ 14 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 65 
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์โรงเรียนพรหมรังษี) หมู่ที่ 6 ตำบลดีลัง [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 45 
 
 
   
 
 
 
   
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับนักเรียนในเขตตำบลดีลัง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โ [ 2 ก.ค. 2562 ]จ้างจัดทำชั้นวางเอกสารและพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]จ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง ( จำนวน ๘ โครงการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]จ้างจัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๗๔๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๖๐๒๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 24 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๔๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมปั๊มสำหรับดูดและปล่อยน้ำ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๒-๘๖๙๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉ [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๗๗๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๗๙๖๑ ลพบุรี [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เชือกป่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้งสำหรับถังดับเพลิงชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22255-22304 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22305-22378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง (วินัยจราจร) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5074  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว36  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว35  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5053  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว5043  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว7440  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กพส. มท 0810.4/ว5015  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
 
   
   
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ. จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1818 เรื่อง โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 308 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 232 
ที่ ลบ 0023.5/ ว 1406 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 42 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 8/2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 733 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 356 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 230 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มถุนายน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 216 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 122 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 114 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 77 
ที่ ลบ 0023.5 /ว 4058 ด่วนที่สุด เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี)ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
ที่ ลบ 0023.1/ 425 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
 
   
   
 
อบต.บ้านกล้วย การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าพื้นเมือง (การตัดเย็บเส [ 16 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาแหลม ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ [ 16 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านข่อย ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ขององค์การบริหาร [ 16 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ชอนน้อย ประชาสัมพันธ์พื้นที่ปลูกต้นทานตะวันในตำบลชอนน้อย [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
อบต.ชอนม่วง โครงการผู้สูงวัยอย่างมีค่าชราสุขใจ ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.เขาพระยาเดินธง กฟภ.พัฒนานิคม ขอความร่วมมือเกษตรกรงดเว้นการปลูกพืชไร่ใต้แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.มะนาวหวาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะนาวหวานจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบัว รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบัว แผนการจัดการความรู้หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองบัว รายงานการควบคุมภายใน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.แก่งเสือเต้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำสุด โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนางจรุญ ดวงจิตร ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำสุด โครงการววางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำสุด โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายชาญณรงค์ เกตุวงษ์ ตำบลนำ้สุด อำเภอพั [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำสุด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณบ่อน้ำเดือด หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
   
 
กระดานสนทนา
   
 
การบริหารจัดการขยะ (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 826  ตอบ 0  
 
 
 
 
 

วัดศรีวิชัย พรหมรังษี
ผลิตภัณฑ์
OTOP
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
 
คู่มือการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
KNOWLEDGE
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 

Link ที่น่าสนใจ
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
สายตรงปลัด  
089-927-1048  
   
  GOOGLE MAP
  แผนที่ดาวเทียม
 
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  แหล่งท่องเที่ยว
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-243-1383

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15220
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลดีลัง
จำนวนผู้เข้าชม 709,562 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com